Categories
ประกันภัยรถยนต์

ข้อพึงระวังในการล้างอัดฉีด สไตล์อีซี

การนำรถเข้ารับบริการล้างอัดฉีดจะช่วยจัดคราบความสกปรกต่างๆที่เกาะติดอยู่ตามตัวถังรถได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีข้อพึงระวังดังนี้

 ข้อพึงระวังในการล้างอัดฉีด สไตล์อีซี

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

  การนำรถเข้ารับบริการล้างอัดฉีดจะช่วยจัดคราบความสกปรกต่างๆที่เกาะติดอยู่ตามตัวถังรถได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีข้อพึงระวังดังนี้

๑. ไม่ควรล้างรถในขณะที่เครื่องยนต์ยังมีอุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ยังคงมีความร้อนสะสมอยู่เกิดการ                          เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกะทันหันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้

๒. น้ำที่แรงดันสูงอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับสีรถ โดยเฉพาะรถเก่าซึ่งสีตามบริเวณขอบมุมต่างๆอาจจะหลุดล่อนได้ง่าย
๓. ไม่ควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเพราะอาจจะทำให้วัสดุประเภทพลาสติกเสียรูปทรงได้
๔. ในขณะฉีดน้ำล้างรถ หัวฉีดควรอยู่ห่างจากตัวรถอย่างน้อย ๕๐เซนติเมตรเพื่อป้องกันความแรงของสายน้ำ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *